Zoeken

Het is zover: Kiosk is beschikbaar !

Het is een feature waarop velen hebben gewacht: Kiosk. Wanneer we over staalnames (of assets in het algemeen) spreken, komen er bijna...

Staalname vs assets

Wanneer we met GEO-Desk begonnen, lag de focus vooral op het faciliteren van staalnames. Staalnames in het algemeen. Het nemen van...